i-世代之上交叉綜合症

有朋友仔提議講吓一啲現代都市人時常面對電腦會出現嘅問題……當然唔係講緊網路速度同hang機問題XD,係身體徵狀……