IMpossible

【體路專欄】Impossible – 不可能。身邊很多同事,朋友甚至家人對一些提議或想法都會說,無可能或Impossible。而且每一次聽見這個字嘅tone,都是非常斬釘截鐵的,肯定到無得再肯定,就好像一個事實一樣,但細心想一下,真係咁肯定無可能?更肯定的一句,應否是“有可能”?