i 世代低頭族肩頸痛

今日講吓我地人類依家係智能產品嘅推動下我地已經成為-「i世代低頭族」喇~ 你唔好話你唔係,如果唔係你依家搵咩上網呀~