Sit Up 千祈咪亂做

前一陣子得閒睇吓一啲健身嘅forum,見到好多人都話如果要減肚腩就做sit up啦,大家有無發覺我由舊page到依家新page都無講過一啲sit up嘅topic,每次啲人問點強化腹部肌肉,