BromanceSport

惡搞NBA #011:占士頂薪之謎-原來無Wi-Fi?

【體路專欄】騎士老闆:教練路爾,幫我Whatsapp占士,3年八千萬美金! 路爾:無反應和Boss! 騎士老闆:加多一千萬畀佢! 路爾:都係無反應和! 騎士老闆:我底線係3年一億美金! 路爾:占士終於覆啦!原來佢頭先無Wi-Fi,3年一億無問題! 騎士老闆:頂...早知送免費Wi-Fi畀佢,慳返二千...